Za sve informacije pozovite nas: Pozovite nas +381 34 200 710

Naše usluge

Početna // Naše usluge
Projektovanje

Privredno društvo W&W Inženjering za potrebe investitora pre ili tokom izgradnje vrši izradu:

» preliminarnog koncepta male hidroelektrane na određenom delu vodotoka
» proveru pravne i planske izvodljivosti izgradnje potencijalne hidroelektrane
» hidroloških podloga
» geodetskih podloga
» idejnog rešenje
» generalnog projekta
» predhodne studije opravdanosti
» projekta za građevinsku dozvolu
» projekta za izvođenje radova
» projekta izvedenog stanja


u skladu sa važećom zakonskom regulativom i uslovima nadležnih institucija.

Opširnije
Izgradnja

Privredno društvo W&W Inženjering je TRENUTNO jedino privredno društvo u Srbiji koje invetitorima može ponuditi izgradnju malih hidroelektrana po principu KLJUČ U RUKE što podrazumeva:

izvođenje svih hidrograđevinskih radova i to

  • - izgradnja vodozahvata i brana do visine 30 metara
  • - postavljanje cevovoda pod pritiskom
  • - izgradnja Mašinske zgrade za smestaj opremeizradu specifikacije i nabavku kompletne

  • - hidromasinske opreme – turbine, generatori
  • - elektro opreme - trafo, srednje naponsko postrojenje, ormani upravljanja, programi upravljanja
  • - mašinskih delova - račve, ustave, rešteke, čistilice, kranovi, rasteretni i vazdušni ventili


Kao i svih ostalih pratećih elemenata koji su neophodni za nesmetani dugogodišnji rad jedne hidroelektrane.

Opširnije
Nadzor

Privredno društvo W&W Inženjering za potrebe investitora pre ili tokom izgradnje vrši :

 

RUKOVOĐENJE PROJEKTOM

 

- zajedno sa Investitorom razmotri ciljeve i zahteve Investitora u vezi sa Projektom,
- pripremi okvirnu dinamiku aktivnosti koju odobrava Investitor,
- donosi odluke vezane za ekonomičnost u smislu troškova i vremena, pod uslovom da su u skladu sa ciljevima i zahtevima Investitora i prethodno utvrđenom dinamikom,
- analizira i donosi odluke u vezi sa preporukama Projektnog tima za potrebe usklađivanja sa ciljevima i zahtevima Investitora, građevinskom praksom, važećim domaćim i međunarodnim standardima i zahtevima o bezbednosti na gradilištu,
- donosi odluke po pitanju izbora, dostupnosti i cene materijala,
- propise metode rada, sistema gradnje i prati njihovo sprovodjenje
- donosi odluke u vezi sa zahtevima izvođača i dobavljača i vrši kontrolu u procesu izrade izvođačkih detalja
- vrši proveru, ispitivanje i kontrolu kvaliteta na Projektu i koordinira njihovo sprovođenje,
- obavesti Investitora o postojanju potrebe za istraživačkim radovima, geodetskim snimanjem postojećih objekata i/ili instalacija i komunikacija i sl.,
- organizuje realizaciju navedenih radova i da izvesti Investitora o rezultatima tih istraživanja.
- pripremi Plan troškova izgradnje i predviđeni tok novčanih sredstava za izvršenje Projekta i da ih dostavi na saglasnost Investitoru,
- kontroliše detaljan dinamički plan izgradnje po fazama


 

STRUČNO TEHNIČKI NADZOR


Obavlja se u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji RS i Pravilnika o sadržini i načinu vršenja stručnog nadzora, što podrazumeva naročito:

- kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, kao i blagovremeno preduzimanje mera u slučaju odstupanja gradnje od glavnog projekta;
- kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući i standarde pristupačnosti;
- kontrolu i overu količina izvedenih radova (overa građevinskih knjiga, privremenih i okončanih situacija, računa za izvedene radove i dr.);
- proveru da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju ili postavljaju u objekat i da li postoji dokumentacija kojom se dokazuje njihov kvalitet (atest, sertifikat i dr.);
- kontrolu i proveru kvaliteta izvedenih radova koji se prema prirodi i dinamici izgradnje objekta ne mogu proveriti u kasnijim fazama izgradnje objekta (radovi na izvođenju temelja, armature, oplate, izolacije i dr.);
- davanje potrebnih uputstava izvođaču radova, naročito u slučaju odstupanja od gradnje od tehničke dokumentacije na osnovu koje je izdata građevinska dozvola, kao i u slučaju promene uslova gradnje objekta (promena vrste tla ili drugih parametara utvrđenih geomehaničkim elaboratom i dr.);
- redovno praćenje dinamike gradnje objekta i usklađenosti sa ugovorenim rokovima;
- saradnju sa projektantom radi obezbeđenja pravilne realizacije projektantskog koncepta objekta, kao i saradnja sa izvođačem radova pri izboru detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova;
- saradnju sa izvođačem radova i projektantom u pripremi projekta izvedenog objekta;
- rešavanje i drugih pitanja koja se pojave u toku građenja, odnosno izvođenja radova;


 

TEHNIČKI PRIJEM OBJEKATA- da osnuje Komisiju za tehnički prijem objekta
- da koordinira proces tehničkog pregleda izvedenih radova - do dobijanja pozitivnog Zapisnika o tehničkom pregledu ( Komisija za tehnički pregled, Izvođači radova, Stručni nadzor).

Opširnije

Naše usluge

Pozovite nas+ 381 34 200 710
Info
PIB: 108993978
Matični broj: 21107751
Reg.br.134169
Šifra del. 4291
Adresa
Kralja Petra I br. 26
34000 Kragujevac
Tel: + 381 34 200 710
fax: + 381 34 200 710
W&W INZENJERING d.o.o. © 2015 - 2019. All rights reserved. created by IMS and ViewSource